Aaron dulgher pierdere în greutate.

Cum sa faci o fundatie pentru o sera cu mainile tale? - Panglică June
Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi, 2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat. Si ca acel care strânge comori, More 1.

MMai îîntâi, aau ccântat-oo în sstatuete dde llut ººi bbasoreliefuri, aapoi ºi îîn vversuri, îîn ccântãri aale ccântãrilor care ººi-aau ffãcut lloc ppânã îîn Biblie. Grecii aau ppornit rrãzboaie ppentru eea, apoi ii-aau nnemurit fformele aalbe îîn marmurã ca ddin îîntâmplare, ii-aau pierdut mmâinile, ppoate nneimportante pentru cce vvoiau eei ssã nne sspunã. Tot dde ppe aatunci, mmai aabitir ddupã Renaºtere, ppictorii aau uumplut ppânzele cu llumina eei —— ccea ddin oochi, ccea ddin zâmbet, ccea ddin rrotunjimile aaflate lla vedere ssau ddin ccele mmai llejer oori mmai bine ppãzite dde mmoralã ººi oobiceiuri, ddar dezvãluite pprivirii dde oochiul aartistului, cel-ccare-vvede-pprin-hhaine-ººi-zziduri.

aaron dulgher pierdere în greutate

Uneori, ccu oo ffrunzã dde vviþã ssau oo eºarfã ccãzutã aavantajos aacolo uunde trebuie, aalteori ccu oo vvertebrã-ddouã îîn plus Ingres ssã nne sspunã ccum ee ccu licenþele aanatomo-ppicturalemmai recent, ccu oochii ffugind ccubist ppe uumãr, sau ccât oobrazul dde mmari —— ddar cce oochi are DDomniºoara!

TT otul ccurge îînsã, nnici nnu ttrebuia sã nne-oo mmai sspunã aaron dulgher pierdere în greutate ffilosoful. Crinolinele ssunt ggreu dde ppurtat, corsetele ttaie rrespiraþia, ppãlãriile.

EEra oo vvreme ccând ffemeile erau ppurtate lla bbraþ ppe ppartea ddinspre clãdiri aa ttrotuarului —— îîºi mmai aaminteºte cineva dde aasemenea ffleacuri? Lasã cã nnici ttrãsuri ccu ccai nnãrãvaºi nnu mmai sunt, ssã lle ppunã îîn ppericol ppe ppartea dinspre sstradã.

aaron dulgher pierdere în greutate

CCapitalismul lle-aa îmbrãcat îîn ssalopete ººi lle-aa ttrimis încolonate îîn ffabrici dde ttextile, comunismul aa desãvârºit ccrima, a îîmbrãcat-oo ppe Ileana îîn ppufoaicã ºi aa uurcat-oo ppe tractor, ssau ppe schelã, ccu aaparatul de ssudurã îîn mânã. Adio ffamilie, aadio ffeminitate! PParteneri dde oocazie, hhranã lla restaurantul cchinezesc caz ffericit, ccã adesea ffastfood-uul ee mmai lla îîndemânã.

Apoi, mmass-mmedia aactualã, ccare aa mixat ssexy-hhippy-ffeminismul, aajungând pânã lla pproducerea uunei sspecii nnoi dde femeie, ccea ccare aare ddouã ccalitãþi fundamentale, mmereu lla vvedere: piciorul sstâng ººi ppiciorul ddrept.

Calaméo - III_3_16

CC ine mmã aacuzã dde mmisoginism, vinovat ssã ffie! NNu sspun ccã Ileana nnu aare ddreptul ssã uurce pe ttractor ssau ccã ppe ssub ppufoaicã aar trebui ssã ppoarte ccorset aatunci ccând sudeazã sschelete dde vviitoare ffabrici falimentareddar sspun ccã ea nnu trebuie îîmpinsã sspre aaºa cceva, prin propagandã, pprin iimpunerea uunei culturi aa ffemeii-bbãrbat, pprin nnevoia de aa aaduce uun ssalariu îîn pplus aacasã. NNu aam nnostalgia vremurilor ccând nnevasta ddin ssatul dde munte mmergea ccu ccinci ppaºi îîn uurma soþului —— pprobabil ccã explicaþia þþine partea bbãrbaþilor, ddesigur.

DDe ddeparte, burka iislamicã mmi sse ppare oo eexagerare tragi-ccomicã. DDar ttoate aastea nnu mmã împiedicã ssã oobserv ccã, ddin pprea mmultã egalitate-eemancipare deja sscop îîn sinemmorala aa lluat-oo rrazna, nnatalitatea în jjos ººi rrãul îîn ssus, îîn oom sse ccultivã mai mmult aanimalul ddecât CChipul OOmului, planeta îînsãºi pparcã ttremurã ppe oosii, rãzboaiele sse ffac ppentru ppetrol nnu pentru ffemei, oodaliscele mmoderne aaratã ca nniºte ttriunghiuri îînconjurate dde vvagi accesorii aanatomice, iiar îîn lloc dde TTaj Mahal-uuri sse cconstruiesc mmall-uuri ppentru semipreparate ccu ggust dde rretortã.

DDegeaba se mmai aaude ddin ccând îîn ccând pplânsul Anei, nnici mmãcar ffemeile nn-oo aascultã. Doar llacrima eei mmai ccurge —— pprintr-oo fântânã ccu nnume dde bbãrbat.

Cum de a alege o fundație?

Reproducerea oricãrui articol se face numai cu acordul autorului ºi precizarea sursei. E-mmail: ccurteadelaarges gmail. U nul ddintre ddefectele ccele mmari aale nnoastre e ccã, ddeparte dde aa nne oocupa ccu ffondul lucrurilor, ccredem ccã ee dde aajuns ssã aavem numai fforma llor, aasemenea ccopiilor ccare, vvoind aa-ººi face oo fflorãrie, ssmulg pplante ddin ccâmp ººi lle aaºazã ffãrã rãdãcini îîn sstraturi, iimprovizându-ººi ppentru ccâteva ceasuri oo ggrãdinã, îîn aaparenþã ffrumoasã, îînsã ffãrã de ttrãinicie.

NNerãbdãtori ccum ssuntem, nnu nne-aam deprins aa ccunoaºte ccum ccã llucrurile lluate ddin ttemei ar ffi ººi mmai ttrainice ssi mmai ffolositoare ººi ttotodatã ccu mult mmai iieftine aaron dulgher pierdere în greutate mmulþimea dde fforme ggoale care, nneavând îînþeles ººi vvitalitate, ccer mmereu muncã dde SSisif dde aa ffi rreînnoite.

De ce o seră de policarbonat are nevoie de o fundație?

Nestatornicia nnoastrã, iiubirea dde sschimbãri, deasa rrãsturnare aa ttuturor ttemeliilor sstatului ººi rivalitatea ccopilãreascã dde aa îîntrece ppe ttoatã llumea a ffãcut, aatât îîn ttrecut, ccât ººi îîn pprezent, cca ssã iirosim o mmulþime dde pputeri vvie, ccare sse pputeau uutiliza ppe un tteren ffolositor, ppe llucruri dde nnimic ssau dde-aa dreptul sstricãcioase.

Aceste ddefecte mmari aale ccaracterului nnostru naþional ssunt, ppe llângã îîmprejurãrile dde ddinafarã, cauza ppentru ccare uun eelement eetnic aatât dde rrãspândit ca aal nnostru ssã nnu aajungã lla nnici oo îînsemnãtate îîn lume, cci, bbucãþit îîntre zzeci dde sstãpâni, ssã rreziste ici ººi ccolo, ssã ffie aabsorbit îînsã îîn mmulte llocuri.

Nu eexistã uun sstat îîn EEuropa oorientalã, nnu existã oo þþarã dde lla AAdriaticã ppânã lla MMarea Neagrã ccare ssã nnu ccuprinzã bbucãþi ddin naþionalitatea nnoastrã.

aaron dulgher pierdere în greutate

Pe ccând rruºii aau ccea mmai mmare îîngrijire pentru ttriburile ccele mmai nneînsemnate cchiar ccare se þþin dde mmarea ffamilie sslavã, ppe ccând ggermanii stãruiesc pprin aautoritãþile llor cconsulare ppentru cele mmai nneînsemnate ccolonii aale llor ddin OOrient ºi ppe ccând ffiecare ppopor aapusean ddezvoltã oo deosebitã îîngrijire ppentru nnaþionalii ssãi ddin aaceste locuri, ssinguri nnoi nne zzbuciumãm îîn llupte iinterne pentru ccea mmai bbunã fformã pposibilã aa oorganizãrii omeneºti, nneavând uun iideal dde cculturã, cci ccel mult iidealuri ppolitice ccare nnu sstau îîn pproporþii ccu puterile nnoastre ººi ccare, îîn lloc dde aa dda nnaºtere la ffapte, vvor ffi ccel mmult ccauza uunor aaventuri periculoase.

PPe ccând ssute dde mmii dde ooameni cce ffac pparte din nneamul nnostru ssunt ccoprinse dde uun aadânc întuneric, ppe ccând mmintea llor nnaturalã, ccurajul llor înnãscut ººi iiubirea llor dde mmuncã îîi ffac vvrednici ppentru un vviitor mmai mmare, ttot ppe aatuncea nnoi nnu mmiºcãm nnici degetul ccel mmic mmãcar îîn ffavorul llor, cci nne ffrãmântãm în ttulburãri iinterne, aameþiþi dde oorgia ppalavrelor bizantine ººi pputrezind dde vvii pprin ccorupþiunea uunor parveniþi ddin FFanar ccare ssub ppretextul aa cchiar iideilor naþionale iirosesc îîn vvânt pputerile nnoastre.

Timpul, 26 sseptembrie S piritul ppublic mmodern ssuferã dde-oo bboalã pânã lla ooarecare ggrad nnepriceputã ppentru noi, nnãscutã ffiind ddin îîmprejurãri ººi ddin sstãri de llucruri ffãrã aanalogie îîn vviaþa nnoastrã iinternã. Slăbește o sens ee vvorba, iinternaþionaliºtii ddin GGermania, Franþa ººi AAnglia ssunt pprieteni bbuni ººi ppersonali ccu d. RRosetti, ccu dd. BBrãtianu, ddar iideile ppolitice profesate dde ccosmopoliþii aapuseni ssunt, ppentru sstadiul de ddezvoltare îîn ccare ttrãim, uutopii îîn ccare nnu ccred nici ccei cce lle pprofeseazã lla nnoi.

RReligia, ccu ccredinþele ei ffericite, ccare sstabilea îîn mmod ddogmatic ttoate rãspunsurile lla îîntrebãrile ccele mmari cce ppreocupã o mminte oomeneascã, aa ssuferit ggrele llovituri, însã nnumai nnegative —— ddin ppartea uunor uultime raþionamente mmaterialiste, ccare îîn ssine ssunt ttot atât dde nneîntemeiate cca ººi mmitologia ggreceascã.

Dar rraþionamentele mmaterialiste, bbrutale ffiind, lesne dde ppriceput ººi aapelând ooarecum lla bbestia ddin om, ggãsesc îîn ssuta aa nnouãsprezecea oo mmulþime dde aprigi aapãrãtori, îîncât vviaþa nnoastrã mmodernã ppare aa se aapropia dde ppovârniºul ffatal ppe ccare iistoricii llatini îîl presupun, ffãrã ccuvânt, aa ffi eexistat îînaintea cconstituirii statelor, aadicã acea sstare dde vecinicã vvrajbã însemnatã ccu vorbele bellum omnium ccontra omnes, rãzboiul ttuturor conta ttuturor.

Fãrã ccuvânt s-aa aadmis aceastã sstare de llucruri pentru oomul primitiv, ddin ccauzã ccã eexistã uun ssentiment dde ddrept înnãscut.

Nu ddoar ccã ooamenii ss-aar ffi aadunând ddin iimpuls propriu ººi aar ffi sstabilind uun moddus vvivenddi prin ddiscuþie ºi ppunere lla ccale.

Ultima ora

AAcest sstadiu aaron dulgher pierdere în greutate ccu mmult mmai târziu. DDar pprecum îîn rroiul dde aalbine ssau îîn mmuºinoiul de ffurnici nnu eexistã llegi sscrise ººi ffacultãþi dde ddrept, deºi ttoate ffiinþele ccâte ccompun uun rroi ttrãiesc îîntr-oo rânduialã sstabilitã pprin iinstincte îînnãscute, ttot aastfel omul pprimitiv ttrãieºte ddin ccele ddintâi mmomente îîn societate, iiar ccând îîncepe aa-ººi dda sseamã ººi aa ccãuta sã eexplice mmodul dde cconvieþuire ººi dde cconlucrare sse nasc rreligiile, ccare sstabilesc aadevãruri mmorale, ssub forme aadevãrat ccã ddogmatice ssau mmitologice, rreligii care ssunt ttotodatã ººi ccodici.

Cu îîncetul îînsã oomul pperfectibil sse ddesprinde ddin totalitatea oorganizaþiei nnaturale ººi-ººi llãrgeºte ddin cce în cce ccercul ssãu dde aactivitate iindividualã ººi aatunci abia îîncepe ppentru eel vviaþa îîntr-aadevãr oomeneascã, viaþa lliberã. DDar, ttotuºi, îîn llãrgirea iindividualitãþii sale oomul ppoate aatinge oo mmargine îîn ccare ppune în ccestiune iindividualitatea ººi llibertatea ssemenilor sãi ººi îîn ccele mmai mmulte ccazuri aa ssemenilor aacelora care ssunt mmai bbuni, mmai ccapabili, mmai dde iinimã.

Olvassa el is